Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus – NBRC 13983

Streptomyces sp

Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus

NBRC No. NBRC 13983
Scientific Name of this Strain Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticusSchmitz et al. 1965
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 13983 <- DSM 40824 <- ATCC 15420 <- Bristol Lab. (H.D. Tresner, BL 703 = C 8158) <- K.E. Crook
Other Culture Collection No. ATCC 15420=DSM 40824=CIP 106834=JCM 4965=NRRL B-3822
Other No. BL 703=C 8158
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source South America
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Ossamycin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 79,476
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP