Streptomyces diastaticus – NBRC 13412

Streptomyces diastaticus

Streptomyces diastaticus

NBRC No. NBRC 13412
Scientific Name of this Strain Streptomyces diastaticus subsp. diastaticus (Krainsky 1914) Waksman and Henrici 1948
Synonymous Name
Synonym: Streptomyces diastaticus
Type Strain type
History IFO 13412 <- SAJ <- OWU (ISP 5496) <- ATCC 3315 <- S. A. Waksman
Other Culture Collection No. ATCC 3315=CBS 713.72=DSM 40496=JCM 4745=NRRL B-1270=RIA 1373=ISP 5496=NBRC 3714
Other No. KCC S-0745
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 146
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP