Streptomyces albus – NBRC 13014

Streptomyces sp

Streptomyces albus

NBRC No. NBRC 13014
Scientific Name of this Strain Streptomyces albus (Rossi Doria 1891) Waksman and Henrici 1943ALemend. Labeda et al. 2014
Synonymous Name
Synonym: Streptomyces albus subsp. albus
Streptomyces almquistii
Streptomyces flocculus
Streptomyces gibsonii
Streptomyces rangoon (sic)
Streptomyces rangoonensis
Type Strain type
Accepted Date 1969/10/30
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 13014 <- SAJ <- OWU (ISP 5313) <- NRRL B-1811
Other Culture Collection No. ATCC 25426=ATCC 3004=BCRC 10802=CBS 410.63=CBS 924.69=CCUG 33990=CECT 3077=CGMCC 4.1640=CIP 104432=DSM 40313=HUT 6613=IFM 1119=ISP 5313=JCM 4177=JCM 4450=KCTC 1082=NBRC 3710=NCIMB 9558=NRRL B-1811=NRRL B-2208=RIA 1206=VKM Ac-35
Other No. IMET 40241=IMRU 3004=KCC S-0177=KCC S-0450
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Straw
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Ferrioxamine;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment Type strain of Streptomyces albus subsp. albus
References 145,401,6996,7671
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP