Streptomyces recifensis – NBRC 12813

Streptomyces recifensis

Streptomyces recifensis

NBRC No. NBRC 12813
Scientific Name of this Strain Streptomyces recifensis (Goncalves de Lima et al. 1955) Falcao de Morais et al. 1957
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1969/02/22
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 12813 <- SAJ <- OWU (ISP 5115) <- J.O. Falcao de Morais, AX-18
Other Culture Collection No. ATCC 19803=CBS 555.68=RIA 1082=ISP 5115=BCRC 12086=DSM 40115=JCM 4408=NRRL B-3811=UNIQEM 189=VKM Ac-1890
Other No. AX-18
Rehydration Fluid 707
Medium 268
Cultivation Temp. 28 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Antiiotic AX-18;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 143
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP