Streptomyces afghaniensis – NBRC 12831

Streptomyces sp

Streptomyces afghaniensis

NBRC No. NBRC 12831
Scientific Name of this Strain Streptomyces afghaniensis Shimo et al. 1959
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 12831 <- SAJ <- OWU (ISP 5228) <- M. Shimo 772
Other Culture Collection No. ATCC 23871=CBS 610.68=DSM 40228=JCM 4340=NRRL B-5621=RIA 1169=ISP 5228=AS 4.1689=BCRC 12056=CCT 5011=KCTC 9743 =VKM Ac-703
Other No. IMET 42942=KCC S-0340=772
Rehydration Fluid 707
Medium 227
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source Pahlavi
Country of Origin Afghanistan
Biosafety Level
Applications Taitomycin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 130,144,1372
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP