Streptomyces anandii – NBRC 13438

Streptomyces sp

Streptomyces anandii

NBRC No. NBRC 13438
Scientific Name of this Strain Streptomyces anandii Batra and Bajaj 1965
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 13438 <- SAJ <- OWU (ISP 5535) <- ATCC 19388 <- ITCC (S. K. Batra)
Other Culture Collection No. ATCC 19388=CBS 739.72=DSM 40535=JCM 4720=RIA 1399=ISP 5535=BCRC 11825=KCTC 9687=NRRL B-12487=NRRL B-3590=VKM Ac-1920
Other No. KCC S-0720
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation soil
Locality of Source Anand (Gujarat)
Country of Origin India
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 146
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP