Saccharomyces carlsbergensis – NBRC 11024

Saccharomyces carlsbergensis - NBRC 11024

Saccharomyces carlsbergensis

NBRC No. NBRC 11024
Scientific Name of this Strain Saccharomyces pastorianus Hansen
Synonymous Name
Synonym: Saccharomyces carlsbergensis
Saccharomyces monacensis
Type Strain type
History IFO 11024 <- CBS 1538 <- (derived form Hansen’s culture (No.21) of 23. Jan. 1888)
Other Culture Collection No. ATCC 12752=CBS 1538=BCRC 21971=DBVPG 6047=IFO 0613=IFO 1132=IFO 1943=PYCC 4601=NCYC 392=NBRC 0613=NBRC 1132=NBRC 1943=IFO 11024
Other No. 21
Rehydration Fluid 703
Medium 108
Cultivation Temp. 24 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP