Paenibacillus durus – NBRC 16645

Paenibacillus durus

Paenibacillus durus

NBRC No. NBRC 16645
Scientific Name of this Strain Paenibacillus durus corrig. (Smith and Cato 1974) Collins et al. 1994
Synonymous Name
Synonym: Bacillus azotofixans
Clostridium durum
Paenibacillus azotofixans
Paenibacillus durum (sic)
Type Strain
Accepted Date 2001/05/17
Isolated Year 1955
Deposited Year
History IFO 16645 <- Kinki Univ. (Y. Shintani, Strain Hino)
Other Culture Collection No.
Other No. Hino
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation soil
Locality of Source Nagoya
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Nitrogen fixation (High activity), Formate hydrogenlyase system
References 704,705,706
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

 

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP