Kluyveromyces lactis – NBRC 1090

Kluyveromyces lactis - NBRC 1090

Kluyveromyces lactis

NBRC No. NBRC 1090
Scientific Name of this Strain Kluyveromyces lactis (Dombrowski) van der Walt var.lactis
Synonymous Name
Synonym: Kluyveromyces lactis
Saccharomyces lactis
Saccharomyces vanudenii
Torulopsis mandchurica
Torulopsis sphaerica
Zygosaccharomyces lactis
Type Strain type
History IFO 1090 <- NCYC 416 <- CBS 683 <- L.A. Allen
Other Culture Collection No. ATCC 56498=CBS 683=DBVPG 6305=DSM 4394=KCTC 7679=NCYC 416=NRRL Y-8279
Other No. UCD 71-59
Rehydration Fluid 703
Medium 108
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation gassy cheese
Locality of Source
Country of Origin UK
Biosafety Level
Applications
Mating Type α
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP