Glomerella cingulata – NBRC 107000

Glomerella cingulata - NBRC 107000

Glomerella cingulata

NBRC No. NBRC 107000
Scientific Name of this Strain Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & Schrenk
Synonymous Name
Synonym: Colletotrichum hibisci
Colletotrichum higginsianum
Colletotrichum phomoides
Colletotrichum tabacum
Gloeosporium concentricum
Gloeosporium foliicola
Gloeosporium fructigenum
Gloeosporium kaki
Gloeosporium laeticolor
Gloeosporium olivarum
Anamorph: Colletotrichum gloeosporioides
Type Strain
History NBRC (I. Okane, IOC-2057)
Other Culture Collection No.
Other No. IOC-2057
Rehydration Fluid
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Leaf, Avicennia marina
Locality of Source Maera Riv., Taketomi-cho, Yaeyama-gun, Iriomote Is., Okinawa Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Isolated as an endophyte
References 6123
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
Shipping as Micro tube (frozen-thawed)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!