Cordyceps militaris – NBRC 5298

Cordyceps militaris - NBRC 5298

Cordyceps militaris

NBRC No. NBRC 5298
Scientific Name of this Strain Cordyceps militaris (Fries) Link
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 5298 <- TSM K-400 (Y. Kobayasi)
Other Culture Collection No.
Other No. TSM K-400
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment DNA sequence analysis suggested the identification of this strain was disputable.
References
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
18S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!