Bacillus subtilis – NBRC 14140

Bacillus subtilis

Bacillus subtilis

NBRC No. NBRC 14140
Scientific Name of this Strain Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872
Synonymous Name
Synonym: Bacillus subtilis subsp. subtilis
Type Strain
History IFO 14140 <- Osaka Municipal Tech. Res. Inst. (S. Okada, strain Fukumoto D11)
Other Culture Collection No.
Other No. Fukumoto D11
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Amylase, saccharogenic α-amylase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 617,948
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!