Aspergillus awamori – NBRC 4388

Aspergillus awamori - NBRC 4388

Aspergillus awamori

NBRC No. NBRC 4388
Scientific Name of this Strain Aspergillus awamori Nakazawa
Synonymous Name
Synonym: Aspergillus aureus var. murinus
Aspergillus awamori var. fuscus
Aspergillus awamori var. minimus
Aspergillus awamori var. piceus
Aspergillus miyakoensis
Aspergillus niger var. fermentarius
Aspergillus usamii
Aspergillus usamii fsp. shiro-usamii
Type Strain type
History IFO 4388 <- GIB (Tonoike, R-0635)
Other Culture Collection No. ATCC 14331=CBS 139.52=ATCC 11364=BCRC 31509=JCM 2261=IAM 14875=IAM 2185=RIB 2602=IFM 57761
Other No. QM 8164
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Kuro-koji
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-type of Aspergillus usamii
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!