Trichoderma aeroaquaticum – NBRC 108034

Trichoderma aeroaquaticum - NBRC 108034

Trichoderma aeroaquaticum

NBRC No. NBRC 108034
Scientific Name of this Strain Trichoderma aeroaquaticum K. Yamaguchi et al.
Synonymous Name
Type Strain type
History BCC 36135 <- BIOTEC (N. Boonyuen, SS04631) <- K. Yamaguchi, 3TKY-13-1
Other Culture Collection No. BCC 36135
Other No. SS04631=3TKY-13-1
Rehydration Fluid 707
Medium 1  2
Cultivation Temp. 20 C – 25 C
Source of Isolation Submerged decaying wood
Locality of Source Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai
Country of Origin Thailand
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. NBRC H-12796, BBH 27841
Restriction
Comment
References 6524
Sequences LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!