Thanatephorus cucumeris – NBRC 5254

Rhizoctonia solani - Thanatephorus cucumeris - NBRC 5254

Thanatephorus cucumeris

NBRC No. NBRC 5254
Scientific Name of this Strain Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Synonymous Name
Synonym: Corticium praticola
Corticium sasakii
Corticium solani
Pellicularia filamentosa
Pellicularia filamentosa fsp. microsclerotia
Pellicularia filamentosa fsp. sasakii
Pellicularia filamentosa fsp. solani
Pellicularia filamentosa fsp. timsii
Thanatephorus praticola
Anamorph: Rhizoctonia solani
Type Strain
History IFO 5254 <- NIAS C-3 <- KYA (H. Yoshii)
Other Culture Collection No.
Other No. NIAS C-3
Rehydration Fluid
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
Shipping as Vial, test tube or plate (Active) 

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!