Streptomyces cellulosae – NBRC 13027

Streptomyces cellulosae

Streptomyces cellulosae

NBRC No. NBRC 13027
Scientific Name of this Strain Streptomyces cellulosae (Krainsky 1914) Waksman and Henrici 1948
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 13027 <- SAJ <- OWU (ISP 5362) <- CBS 122.18 <- M. W. Beijerinck <- A. Krainsky
Other Culture Collection No. ATCC 25439=CBS 122.18=CBS 670.69=RIA 1219=ISP 5362=AS 4.1411=BCRC 12087=DSM 40362=JCM 4462=KCTC 9703=LMG 19315=NRRL B-2889=VKM Ac-829
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation garden soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 145
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP