Streptomyces aburaviensis – NBRC 12830

Streptomyces sp

Streptomyces aburaviensis

NBRC No. NBRC 12830
Scientific Name of this Strain Streptomyces aburaviensis Nishimura et al. 1957
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 12830 <- SAJ <- OWU (ISP 5033) <- H. Nishimura, SRL S-66
Other Culture Collection No. ATCC 23869=CBS 608.68=DSM 40033=JCM 4613=NRRL B-2218=RIA 1107=ISP 5033=AS 4.1469=BCRC 11617=CBS 280.60=CECT 3315=IFM 1083=JCM 4170=KCTC 9663=LMG 19305=RIA 732=VKM Ac-1868
Other No. KCC S-0613=IMET 43081
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source Aburabi, Shiga
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Aburamycin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 144
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP