Streptomyces angustmyceticus – NBRC 3934

Streptomyces sp

Streptomyces angustmyceticus

NBRC No. NBRC 3934
Scientific Name of this Strain Streptomyces angustmyceticus Kumar and Goodfellow 2010
Synonymous Name
Synonym: Streptomyces hygroscopicus subsp.angustmyceticus
Type Strain type
History IFO 3934 <- IAM 9-8 <- Univ. Tokyo (H. Sakai)
Other Culture Collection No. ATCC 15484=DSM 41683=JCM 4053=KCTC 1089=NRRL B-2347=NRRL B-3306=CIP 106838
Other No. IAM 9-8
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Angustmycins;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 5896
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP