Streptococcus salivarius – NBRC 13956

Streptococcus salivarius - NBRC 13956

Streptococcus salivarius

NBRC No. NBRC 13956
Scientific Name of this Strain Streptococcus salivarius Andrewes and Horder 1906
Synonymous Name
Synonym: Streptococcus salivarius subsp. salivarius
Type Strain
History IFO 13956 <- ATCC 9758 <- C.F. Niven, Jr., S21 B
Other Culture Collection No. ATCC 9758
Other No. S21 B
Rehydration Fluid 702
Medium 804
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 109,613
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP