Raoultella planticola – NBRC 14939

Klebsiella planticola - Raoultella planticola - NBRC 14939

Raoultella planticola

NBRC No. NBRC 14939
Scientific Name of this Strain Raoultella planticola (Bagley et al. 1982) Drancourt et al. 2001
Synonymous Name
Synonym: Klebsiella planticola
Klebsiella trevisanii
Type Strain type
History IFO 14939 <- Takeda Chem. Ind., Ltd. (Y. Sugiyama) <- ATCC 33531 <- R.J. Seidler <- C. Brown
Other Culture Collection No. ATCC 33531=CCUG 15718=CIP 100751=DSM 3069=JCM 7251=NCTC 12998
Other No. CDC 4245-72
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation radish root
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1131,5538
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!