Beijerinckia indica – NBRC 3744

Beijerinckia indica

Beijerinckia indica NBRC 3744

NBRC No. NBRC 3744
Scientific Name of this Strain Beijerinckia indica subsp. indica (Starkey and De 1939) Derx 1950
Synonymous Name
Synonym: Beijerinckia indica
Type Strain
Accepted Date 1958/06/21
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 3744 <- IAM <- ATCC 9037 <- Agr. Exp. Sta. New Brunswick (R.L. Starkey, 10)
Other Culture Collection No. ATCC 9037
Other No. 10
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: “Azotobacter indicus
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!