Pseudomonas diminuta – NBRC 12697

Pseudomonas diminuta - NBRC 12697

Pseudomonas diminuta

NBRC No. NBRC 12697
Scientific Name of this Strain Brevundimonas diminuta (Leifson and Hugh 1954) Segers et al. 1994
Synonymous Name
Synonym: Pseudomonas diminuta
Type Strain type
History IFO 12697 <- Ajinomoto Co., Inc. (AJ 2067) <- IAM 1513 <- ATCC 11568 <- E. Leifson
Other Culture Collection No. ATCC 11568=IAM 1513=NCTC 8545=AS 1.1798=BCRC 11894=CCUG 1187=CIP 63.27=DSM 7234=IAM 12691=JCM 2788=LMG 1793=LMG 2089=NCAIM B.01118=NCCB 76050=NCIMB 9393=VKM B-1297
Other No. AJ 2067
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Fresh water stream
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 92
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP