Bacillus amyloliquefaciens – NBRC 15535

Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus, vi khuẩn, chủng vi sinh, chủng giống chuẩn

Bacillus amyloliquefaciens

Synonymous Name Bacillus amyloliquefaciens
Teleomorph
Anamorph
Other Culture Collection No. ATCC 23350=CCUG 28519=CFBP 4246=CIP 103265=DSM 7=HAMBI 1824=LMG 9814=NCAIM B.01704=NRRL B-14393
Other No. F
Herberium No.
Shipping as Glass ampoule (L-dried)
Type Strain type
Biohazard Level
Restriction
Rehydration Fluid  702
Medium  802
Cultivation Temp.  37 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source
Country of Origin
Accepted Date 1993/08/23
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 15535 <- ATCC 23350 <- J. Fukumoto, Strain F

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!