Kluyveromyces sinensis – NBRC 10838

Kluyveromyces sinensis - NBRC 10838

Kluyveromyces sinensis

NBRC No. NBRC 10838
Scientific Name of this Strain Kazachstania sinensis (Li et al.) Kurtzman
Synonymous Name
Synonym: Kluyveromyces sinensis
Type Strain type
History IFO 10838 <- CBS 7660 <- CCRC 22331 <- AS 2.1535 (M.X. Li, 2891)
Other Culture Collection No. AS 2.1535=CBS 7660=BCRC 22331=IMAS 58877
Other No.
Rehydration Fluid 704
Medium 112
Cultivation Temp. 24 C
Source of Isolation Rotten corpse of bird
Locality of Source
Country of Origin China
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 3226,5820
Sequences LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP