Bradyrhizobium japonicum – NBRC 14783

Rhizobium - Bradyrhizobium japonicum - NBRC 14783

Bradyrhizobium japonicum

NBRC No. NBRC 14783
Scientific Name of this Strain Bradyrhizobium japonicum (Kirchner 1896) Jordan 1982
Synonymous Name
Synonym: Rhizobium japonicum
Type Strain type
History IFO 14783 <- Toyama Univ. (H. Oyaizu) <- IAM 12608 <- ATCC 10324 <- L.W. Erdman, 3I1b6
Other Culture Collection No. ATCC 10324=IAM 12608=OUT 30002=CCUG 27876=CIP 106093=DSM 30131=HAMBI 2314=LMG 6138=NRRL B-4507=NRRL L-241=VKM B-1967=JCM 20679
Other No. 3I1b6
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation soybean, Glycine hispida
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP