Azotobacter chroococcum – NBRC 102613

Azotobacter chroococcum NBRC 102613

Azotobacter chroococcum NBRC 102613

NBRC No. NBRC 102613
Scientific Name of this Strain Azotobacter chroococcum Beijerinck 1901
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 2007/02/13
Isolated Year
Deposited Year 2006
History IAM 12666 <- ATCC 9043 <- R.L. Starkey, 43
Other Culture Collection No. IAM 12666=DSM 2286=LMG 8756=NRRL B-14346=VKM B-1616=ATCC 9043=NRRL B-14637=NCIMB 11694=IAM 15040=JCM 20725=JCM 21503=NCAIM B.01391
Other No. NCAIM B.01391=43
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 4874
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!