Aeromonas hydrophila – NBRC 12658

Aeromonas hydrophila - NBRC 12658

Aeromonas hydrophila

NBRC No. NBRC 12658
Scientific Name of this Strain Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila (Chester 1901) Stanier 1943 emend. Huys et al. 2002
Synonymous Name
Synonym: Aeromonas hydrophila
Type Strain
History IFO 12658 <- Takeda Chem. Ind., Ltd. <- Kochi Univ. <- IAM 1646 <- ATCC 11163 <- S.F. Snieszko, A
Other Culture Collection No. ATCC 11163=IAM 1646
Other No. A=CDC 361-60=ICPB 4304=RH 654
Rehydration Fluid 708
Medium 325
Cultivation Temp. 20 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level L2 
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment This strain may not belong to Aeromonas hydrophila based on 16S rRNA sequence analyses.
References
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!