Môi trường JCM 697

Môi trường JCM 697
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[697].


697   GAM BROTH WITH 1% LACTOSE

GAM broth (Nissui)  59.0     g
Lactose  10.0     g
Distilled water  1.0     L