Streptococcus thermophilus – NBRC 13957

Streptococcus thermophilus - NBRC 13957

Streptococcus thermophilus

NBRC No. NBRC 13957
Scientific Name of this Strain Streptococcus thermophilus Orla-Jensen 1919
Synonymous Name
Synonym: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus
Type Strain
History IFO 13957 <- ATCC 14485 <- FDA (PCI 1327) <- R. Hargrove and R. Tittsler
Other Culture Collection No. ATCC 14485
Other No. PCI 1327
Rehydration Fluid 702
Medium 803 ; 814
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Penicillin;detection in milk
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 613,918,6353
Sequences 16S rDNA

*** Xem thêm các chủng thuộc nhóm Streptococcus (click vào chữ màu đỏ)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!