Pseudomonas fluorescens – NBRC 15840

Pseudomonas fluorescens - NBRC 3903

Pseudomonas fluorescens

NBRC No. NBRC 15840
Scientific Name of this Strain Pseudomonas fluorescens Migula 1895
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 15840 <- ATCC 14150 <- NRRL B-1603 <- R. Elliot, 6
Other Culture Collection No. ATCC 14150=NRRL B-1603
Other No. 6
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Lipase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Biotype G
References 4411
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP