Cordyceps militaris – NBRC 30377

Cordyceps militaris - NBRC 30377

Cordyceps militaris

NBRC No. NBRC 30377
Scientific Name of this Strain Cordyceps militaris (Link) Fries
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1977/04/26
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 30377 <- IFO (T. Yokoyama, T. Yokoyama 5110-5-1)
Other Culture Collection No. KCTC 6472
Other No.
Rehydration Fluid
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation conidia
Locality of Source Mino, Osaka Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. NBRC H-11764, IFO H-11764
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
18S rDNA
Shipping as Micro tube (frozen-thawed) 

Xem thêm các chủng chuẩn Cordyceps militaris được phân lập ở các khu vực khác nhau tại Nhật Bản:

https://www.chungvisinh.com/tag/cordyceps/

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!