Clostridium sporogenes – NBRC 14293

Clostridium sporogenes - NBRC 14293

Clostridium sporogenes

NBRC No. NBRC 14293
Scientific Name of this Strain Clostridium sporogenes (Metchnikoff 1908) Bergey et al. 1923
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 14293 <- Daigo Nutritive Chem. (H. Yoshino) <- ATCC 11437 <- H.D. Vera, strain McClung 2006
Other Culture Collection No. ATCC 11437=NBIMCC 3542=NCIB 12343
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 312 ; 902
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Cotton
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level L2
Applications Japanese pharmacopeia (microbial limit test);test
Japanese pharmacopeia (sterility test);test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Heat-resistant
References
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!