Burkholderia caledonica – NBRC 102488

 Bacteria 2

Burkholderia caledonica

NBRC No. NBRC 102488
Scientific Name of this Strain Burkholderia caledonica Coenye et al. 2001
Synonymous Name
Type Strain type
History IAM 15100 <- LMG 19076 <- Ghent Univ. (T. Coenye) <- Univ. Edinburgh (J. Govan, Burkholderia cepacia)
Other Culture Collection No. IAM 15100=LMG 19076=CCUG 42236=CIP 107098=KCTC 12919=DSM 17062=CCM 7150=ATCC BAA-462=JCM 21561
Other No. R-4200=W50D
Rehydration Fluid 702
Medium 802 ; 891
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Rhizosphere soil
Locality of Source Edinburgh
Country of Origin UK
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB288 (NCBI BioProject).
References 4763
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!