Bacillus megaterium – NBRC 15308

Bacillus megaterium - NBRC 15308

Bacillus megaterium

NBRC No. NBRC 15308
Scientific Name of this Strain Bacillus megaterium de Bary 1884
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 15308 <- JCM 2506 <- CCM 2007 <- R.E. Gordon
Other Culture Collection No. ATCC 14581=CCM 2007=DSM 32=JCM 2506=KCTC 3007=LMG 7127=NCIMB 9376=NCTC 10342=BCRC 10608=CCUG 1817=CIP 66.20=HAMBI 2018=IAM 13418=NCCB 75016=NRIC 1710=NRRL B-14308=VKM B-512
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB1311 (NCBI BioProject).
References 4096,4098,4102
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!