Aspergillus caesiellus – NBRC 4882

nấm, chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, Aspergillus, Aspergillus caesiellus

Aspergillus caesiellus

NBRC No. NBRC 4882
Scientific Name of this Strain Aspergillus caesiellus Saito
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1946/01/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 4882 <- HUT (H. Naganishi)
Other Culture Collection No. IFM 47739=KCTC 6619=ATCC 11905 =CBS 470.65=IMI 172278=NRRL WB 5061
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-neotype
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!