Bacillus cereus – NBRC 15305

Bacillus cereus

Bacillus cereus

NBRC No. NBRC 15305
Scientific Name of this Strain Bacillus cereus Frankland and Frankland 1887
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 15305 <- JCM 2152 <- IAM 12605 <- NCIB 9373 <- R.E. Gordon
Other Culture Collection No. ATCC 14579=CCM 2010=DSM 31=IAM 12605=JCM 2152=LMG 6923=NCIMB 9373=NCTC 2599=BCRC 10603=CCUG 7414=CIP 66.24=HAMBI 1887=HAMBI 1905=NCCB 75008=NRRL B-3711=VKM B-504=NCIB 9373
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level L2 
Applications Benzil reductase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genomic DNA is also available: NBRC 15305G.
References 753,1114,4096,4102,4103
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP