Bacillus atrophaeus – NBRC 15539

Bacillus atrophaeus

NBRC No. NBRC 15539
Scientific Name of this Strain Bacillus atrophaeus Nakamura 1989
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1993/08/23
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 15539 <- NRRL NRS-213 <- N.R. Smith, 213
Other Culture Collection No. NRRL NRS-213=ATCC 49337=CCUG 28524=CIP 107159=DSM 7264=JCM 9070=LMG 16797
Other No. 213
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation soil
Locality of Source Colorado
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB406 (NCBI BioProject).
References 701,1583,4098
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!