Môi trường JCM 1

Môi trường JCM 1
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[1].


1   MRS MEDIUM

Casein peptone, tryptic digest  10.0     g
Beef extract (BD-Difco)  10.0     g
Yeast extract (BD-Difco)  5.0     g
Glucose  20.0     g
Tween 80  1.0     g
K2HPO4  2.0     g
Sodium acetate  5.0     g
Diammonium citrate  2.0     g
MgSO4·7H2O  0.2     g
MnSO4·xH2O  50.0     mg
Distilled water  1.0     L

Adjust pH to 6.0 – 6.5.